Salı
Karla Karışık Yağmur
1°C | 9°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
3°C | 12°C
Perşembe
Çok Bulutlu
4°C | 13°C

OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

Konu MAL ALIMI
İhale Tarihi 12/03/2018
İhale Kayıt No 2018/68378
İhale Türü Açık
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlanmadı
OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

SARAY BELEDİYESİ

Saray Belediye Başkanlığı Şehir İçi Ulaşımda Kullanılmak Üzere 2 Adet 29+1 Yolcu Otobüsü Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2018/68378
1-İdarenin
a) Adresi:KAZIMPASA MAHALLESI 3 NISAN CAD. 16 65830 SARAY SARAY/VAN
b) Telefon ve faks numarası:4327812049 - 4327812049
c) Elektronik Posta Adresi:saraybelediyesi1987@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
Şehir İçi Ulaşımda Kullanılmak Üzere 2 Adet 29+1 Yolcu Otobüsü Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihleri:01/04/2018-05/04/2018 tarihleri arasında teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZIMPAŞA MAH. NO:49 SARAY/VAN
b) Tarihi ve saati:12.03.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1-istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

2- isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3- isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4-isteklinin üyesi oldugu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

5- isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuıruluşça düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı oldugunu gösteren belgeler

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edilen mala ait teknik bilgilerin yer aldığı katalog, ile fotoğraflar birlikte sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Toplu Taşımaya uygun otobüslerin ayrı ayrı veya birlikte satışını veya imalatını yapmış olmak benzer iş olarak kabül edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SARAY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-EKAP adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

DİĞER İLANLAR
 • 12 Kasım

  HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ

  HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ
  Konu KİRALAMA
  İhale Tarihi 12/11/2018
  İhale Kayıt No 2018/3
  İhale Türü 45. Madde AÇIK
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri MÜdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 22 Ekim

  HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ

  HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ
  Konu KİRALAMA
  İhale Tarihi 22/10/2018
  İhale Kayıt No 2018/2
  İhale Türü 45. Madde AÇIK
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri MÜdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 05 Temmuz

  2 Adet Ahlat taşından İlçe Giriş Tak'ı ve 5 Adet Ahlat taşı Çeşme Yapım işi

  2 Adet Ahlat taşından İlçe Giriş Tak'ı ve 5 Adet Ahlat taşı Çeşme Yapım işi
  Konu YAPIM
  İhale Tarihi 05/07/2018
  İhale Kayıt No 2018/297754
  İhale Türü YAPIM İŞİ
  Müdürlük / Birim YAZ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 05 Haziran

  Saray İlçesi 4 Mahallenin Cadde ve Sokak Yollarına Kilit Parke Döşeme Yapım İşi

  Saray İlçesi 4 Mahallenin Cadde ve Sokak Yollarına Kilit Parke Döşeme Yapım İşi
  Konu YOL YAPIM İŞİ
  İhale Tarihi 05/06/2018
  İhale Kayıt No 2018/237367
  İhale Türü YAPIM İŞİ
  Müdürlük / Birim YAZ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 30 Mart

  SARAY İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE VE SOKAK YOLLARI PARKE DÖŞEME YAPIM İŞİ

  SARAY İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE VE SOKAK YOLLARI PARKE DÖŞEME YAPIM İŞİ
  Konu YOL YAPIM İHALESİ
  İhale Tarihi 30/03/2018
  İhale Kayıt No 2018/114715
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 12 Mart

  OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

  OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR
  Konu MAL ALIMI
  İhale Tarihi 12/03/2018
  İhale Kayıt No 2018/68378
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 29 Mart

  SARAY İLÇESİ MUHTELİF MERKEZ MAHALLE VE SOKAK YOLLARI BİNDER TABAKALI ASFALT VE PARKE DÖŞEME YAPIM İŞİ

  SARAY İLÇESİ MUHTELİF MERKEZ MAHALLE VE SOKAK YOLLARI BİNDER TABAKALI ASFALT VE PARKE DÖŞEME YAPIM İŞİ
  Konu YOL YAPIM İHALESİ
  İhale Tarihi 29/03/2018
  İhale Kayıt No 2018/99167
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Mart

  Saray İlçesi 10 Mahallenin (Kazlıgöl, Çaybağı, Zincirkıran,Keçikayası ,Kapıköy ,Baltepe ,Örenburç , Yamanyurt , Çartak ve Yeşilalıç Mahalleleri) Cadde ve Sokak Yollarına Kilit Parke Döşeme Yapım İşi

  Saray İlçesi 10 Mahallenin (Kazlıgöl, Çaybağı, Zincirkıran,Keçikayası ,Kapıköy ,Baltepe ,Örenburç , Yamanyurt , Çartak ve Yeşilalıç Mahalleleri) Cadde ve Sokak Yollarına Kilit Parke Döşeme Yapım İşi
  Konu YAPIM İHALESİ
  İhale Tarihi 20/03/2018
  İhale Kayıt No 2018/99182
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 05 Mart

  SARAY BELEDİYESİNE AİT 1 ADET HALI SAHA VE 1 ADET SOSYAL TESİS BİNASININ KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

  SARAY BELEDİYESİNE AİT 1 ADET HALI SAHA VE 1 ADET SOSYAL TESİS BİNASININ KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI
  Konu KİRALAMA İHALESİ
  İhale Tarihi 05/03/2018
  İhale Kayıt No 2018/1
  İhale Türü 2886 DİK 45. Madde Açık İhale
  Müdürlük / Birim İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
Copyrigt © 2017 Van Saray Belediyesi